De Upstalboom

Grabhügel und Versammlungsplatz im Mittelalter.

‘Eala frya Fresena!’

Zo begroetten de afgezanten van de zeven Friese Seelanden elkaar meer dan 800 jaar geleden. De Upstalsboom is een oude Thing of ding plaats. het is een buitenplaats waar mensen hebben vergaderd, politiek hebben bedreven en waar recht is gesproken.
De Upstals-boom is het toonbeeld van ‘Friese vrijheid’. De bijeenkomsten bij de Upstalsboom dienden om de innerlijke rust te bewaren en een onafhankelijk ‘Fries buitenlands beleid’ te vormen. Friesland bestond in die tijd uit meerdere autonome gebieden die zich hadden verenigd in de Landfriedensbund. Het strekte zich uit van het huidige IJsselmeer tot de Weser. Elke nationale gemeente stuurde twee afgevaardigden naar de bijeenkomst – die elke dinsdag na Pinksteren plaatsvond.
Bijzonder aan “Friese Vrijheid” was dat de Friezen niet afhankelijk waren van een “landheer”, maar hun vertegenwoordiger kozen op basis van een coöperatieve grondwet. De enige erkende heer was (sinds Karel de Grote) de koning. Friezen van de Upstalsboom hadden hun vrijheid al in de 11e eeuw vastgelegd in de “Zeventien rechtplaatsen” en de “Vierentwintig Landsrechten”. In 1323 werden de “Leges Upstalsbomicae” (wetten van de Upstals-boom) aangenomen. Het feit dat men hier op een vroeg-middeleeuwse grafheuvel bijeenkwam, duidt op een lange traditie van deze plaats als ontmoetingsplaats, en hoewel vermoed wordt dat de eerste ontmoetingen bij de Upstalsboom plaatsvonden in de 12e eeuw of zelfs eerder, zijn de bijeenkomsten van 1216 en 1231 slechts gedocumenteerd. Het zegel waarmee contracten zijn gecertificeerd is behouden gebleven. Twee van deze “‘Totius Frisiae-zegels” bevinden zich in Bremen en de derde in het Nationaal Archief in Parijs. Het dateert uit 1338 en bezegelde een contract met koning Filips VI. van Frankrijk.
De stenen piramide is in 1833 door het Oost-Friese landschap gemaakt ter nagedachtenis aan deze oude Friese Ontmoetingsplaats gebouwd.
Op het hoogste punt van de zandrug, die zich hier uitstrekt ten oosten van de Ehe (Aa) die ooit in de Eems bij Emden stroomde, zijn bij de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van dit monument in 1815, de bouw van de huidige piramide in 1833 en archeologische studies rond 1990 werden er kleipotten gevonden die alleen uit vroegmiddeleeuwse graven kunnen komen. Een Rijnlands importschip en een rijkelijk gesmeed en rijk versierd zwaard zijn schatten die vermoedelijk wijzen op ten minste twee graven van hooggeplaatste persoonlijkheden die rond 800 op een heuvel dateren. Op basis van de vondsten kan worden uitgegaan van de vestiging en het beheer van de zandrug sinds de vroege middeleeuwen.

Upstalsboom

Auf der höchsten Stell des Sandrückens, der sich hier östlich der einst bei Emden in die Ems mündenden Ehe (Aa) erstreckt, sind bei Vorarbeiten für den Bau eines geplanten Denkmals 1815, bei den Bauarbeiten der heutigen Pyramide 1833 und bei archäologischen Untersuchungen um 1990 Metallgeräte und Tongefässe gefunden worden, die nur aus frühmittelalterlichen Gräbern stammen können. Ein rheinisches lmportgefäss sowie ein aufwendig geschmiedetes und reichhaltig verziertes Schwert sind Kostbarkeiten, die auf mindestens zwei, um 800 datierte Gräber sozial hochrangiger Persönlichkeiten vermutlich in einem Hügel hinweisen. Auf Grund der Funde ist eine Besiedlung und Bewirtschaftung des Sandrückens seit dem frühen Mittelalter anzunehmen.

Mit Upstalsboom wurde im Mittelalter ein Pfahl oder Mal aus Holz (Boom) in einem für eine Versammlung von Menschen oder Vieh eingefriedigtem Stück Landes (upstal) bezeichnet. Nach der Überlieferung des 16. jahrhunderts befand sich an dieser Stelle derjenige Upstalsboom, bei oder vor dem sich im Bedarfsfall Abgesandte der freien Frieslande zwischen Lauwers bzw. Zuidersee (NL) und Unterweser, die im Mittelalter einen Bund der sog. Sieben Seelande bildeten, in der Regel am Dienstag nach Pfingsten versammelten, um gemeinsam für die Verteidigung der Freiheit und Bewahrung des Friedens zu sorgen. Dieser Bund trat erstmals Mitte des 12. Jahrhunderts und zum letzten Mal 1361 in Erscheinung. Der Upstalsboom wurde auch über das Mittelalter hinaus zum Symbol der Friesischen Freiheit und Einheit.
Voor een uitgebreider foto verslag, zie HIER.

 

‘Eala frya Fresena!’

So begrüßten sich wohl vor mehr als 800 jahren die Abgesandten der sieben friesischen Seelande an dieser Stelle. Der Upstalsboom ist eine alte Thing- oder Dingstätte. das ist ein Ort im Freien, wo Versammlungen von Volksvertretern stattfanden, wo Politik gemacht und Recht gesprochen wurde.
Der Upstalsboom gilt als Inbegriff der ‘Friesischen Freiheit’. Die Versammlungen am Upstalsboom diente der Wahrung des inneren Friedens sowie der Gestaltung einer eigenständigen ‘gesamtfriesischen Außenpolitik’. Friesland bestand in der Zeit aus mehreren autonomen Landesgemeinden, die sich im Landfriedensbund zusammengeschlossen hatten. Es erstreckte sich vom heutigen IJsselmeer bis zur Weser. Zu der Versammlung – die jedes Jahr am Dienstag nach Pfingsten stattfand – entsandte jede Landesgemeinde zwei Geschworene.
Das Besondere an der “Friesischen Freiheit” war, daß die Friesen nicht in Abhängigkeit von einem “Landeısherren” standen, sondern auf Basis einer genossenschaftlichen Verfassung ihren Vertreter wählten. Der einzige Herr, der anerkannt wurde, war (seit Karl dem Großen) der König. Bereits im 11. Jahrhundert hatten  Friesen am Upstalsboom ihre Freiheit in den “Siebzehn Küren” und den “Vierundzwanzig Landrechten” festgelegt. 1323 wurden die “Leges Upstalsbomicae” (Gesetze des Upstalsbooms) beschlossen. Daß man sich hier an einem frühmittelalterlichen Grabhügel traf, deutet auf eine lange Tradition dieses Ortes als Versammlungsstätte hin, und obwohl vermutet wird, daß die ersten Tagungen am Upstalsboom bereits im 12. Jahrhundert oder sogar früher stattfanden, sind erst die Tagungen von 1216 und 1231 urkundlich belegt. Bewahrtgeblieben ist das Siegel, mit dem Verträge beurkundet wurden. Zwei dieser “‘Totius-Frisiae-Siegel” befinden sich in Bremen und das Dritte im National-Archiv in Paris. Es stammt aus dem Jahr 1338 und besiegelte einen Vertrag mit König Philipp VI. von Frankreich.
Die Steinpyramide wurde 1833 von der Ostfriesischen Landschaft zur Erinnerung an diese alte Friesische
Versarnmlungsstätte errichtet.

 

Grafheuvel en ontmoetingsplaats in de middeleeuwen.

 

In de Middeleeuwen werd Upstalsboom gebruikt om te verwijzen naar een paal of symbool gemaakt van hout (boom) in een stuk land (upstal) dat geschikt was voor het verzamelen van mensen of vee. Volgens de traditie van de 16e eeuw stond hier de Upstalsboom, waar afgezanten uit het vrije Friesland tussen Lauwers of Zuidersee (NL) en Unterweser, die in de middeleeuwen een bond vormden van de zogenaamde Zeven Zeelanden gewoonlijk op dinsdag na Pinksteren bijeenwamen om samen te werken aan de verdediging van de vrijheid en het bewaren van de vrede. Dit verbond verscheen voor het eerst in het midden van de 12e eeuw en voor het laatst in 1361. Ook na de middeleeuwen werd de Upstalsboom een ​​symbool van Friese vrijheid en eenheid.

 

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.