Lager 2 Aschendorf


De regio waarin wij wonen is een wandelparadijs, veel mooie routes. Vandaag liepen we een variant op een al bekende route en kwamen zo terecht bij de locatie van Lager II Aschendorfermoor.De meeste doden zijn begraven op de begraafplaats bij Esterwegen. De doden door toedoen van Willi Herold zijn begraven op de Kriegsgräberstätte Herbrum / Aschendorf (‘Herold Friedhof’).
Tijdens het nationaalsocialistische bewind van 1933 tot 1945 waren er in totaal 15 gevangenkampen in Emsland en in de Grafschaft Bentheim. Ze hadden verschillende functies als concentratie-, krijgsgevangenen- en krijgsgevangenenkampen.
Van 1935 tot 1945 lag het kamp Aschendorfermoor achter dit bord. Het werd in april 1935 voltooid als gevangeniskamp voor de rechterlijke macht voor 1.000 gevangenen. De bewaking werd overgenomen door een SA-eenheid in dienst van de rechterlijke macht, die later werd aangevuld met andere justitie medewerkers.
Vanaf april 1937 werd het kamp uitgebreid, zodat er nu 1.500 gevangenen konden worden ondergebracht. De gevangenen moesten een pretpark creëren voor de bewakers, waarvan de overblijfselen bewaard zijn gebleven.
Tot het begin van de oorlog zaten mensen gevangen die door het naziregime werden vervolgd om etnische, politieke, racistische, sociale of religieuze redenen. Er was ook een veel grotere groep gevangenen die was veroordeeld voor strafbare feiten. De straf was vaak niet alleen gebaseerd op het misdrijf, maar ook op vermeende attitudes en persoonlijkheidskenmerken, evenals op verondersteld “schadelijk” gedrag. Van juli 1937 tot mei 1940 trok de centrale administratie de politieke gevangenen uit alle bestaande kampen in het Emsland samen in Aschendorfermoor. Over de hele periode werden ongeveer 2.200 gevangenen hierdoor getroffen. Vervolgens bestond bijna de helft van de gevangenen uit voormalige soldaten die door Wehrmacht-rechtbanken waren veroordeeld.
Afhankelijk van het seizoen moesten de gevangenen 8-12 uur per dag dwangarbeid verrichten in de heide (ontwatering van wegen en paden, verwijdering van turf). Na het begin van de oorlog in 1939 werden ze in toenemende mate gebruikt bij operaties die belangrijk waren voor de oorlog en in de landbouw. Het eten was slecht en niet voldoende in verhouding tot het harde werk. Naast deze algemene beproeving werden de gevangenen onderworpen aan meervoudig fysiek en mentaal misbruik door de willekeur van de bewakers. Er zijn 237 doden officieel geregistreerd, maar het werkelijke aantal zal waarschijnlijk hoger zijn. De doden werden begraven op de kampbegraafplaats van Borgermoor, tegenwoordig de begraafplaats van Esterwegen.
Begin april 1945 werden ongeveer 2500 tot 3000 gevangenen uit de gevangenkampen in Emsland overgebracht naar Aschendorfermoor om ze daar weg te transporteren. Kort daarna verscheen een kapitein in parachutistenuniform met enkele verspreide soldaten, die het bevel op zich nam en een massamoord op de gevangenen pleegde. Toen hij in Aurich werd gearresteerd, identificeerde de kapitein zichzelf als de 21-jarige soldaat Willi Herold. Hij werd in augustus 1946 ter dood veroordeeld door een Brits militair tribunaal en op 14 november geëxecuteerd in Wolfenbüttel.
In 1946 werden de 172 slachtoffers van het bloedbad opgegraven en in de buurt begraven op een nieuw aangelegde begraafplaats.

 

Während der nationalsozialistischen Herrschaft von 1933 bis 1945 bestanden im Emsland und in des Grafschaft Bentheim insgesamt 15 Gefangenenlager. Sie hatten als Konzentrations-, Strafgefangenen- und Kriegsgefangenenlager unterschiedliche Funktionen.
In Blickrichtung befand sich von 1935 bis 1945 das Lager Aschendorfermoor. Es wurde als Strafgefangenenlager der Justiz im April 1935 für 1000 Gefangene fertiggestellt. Die Bewachung übernahm eine im Dienst des Justiz stehende SA-Einheit, die später durch Justizbeamte ergänzt wurde.
Ab April 1937 erweiterte man das Lager, so dass nun 1500 Gefangene untergebracht werden konnten. Für die Wachmannschaften mussten die Gefangenen einen Vergnügungspark anlegen, von dem noch Reste erhalten sind.
Bis Kriegsbeginn Waren Menschen Inhaftiert, die vom NS-Regime aus ethnischen, politischen, rassistischen, sozialen oder religiösen Gründen Verfolgt Wurden. Hinzu kam eine Weitaus größere Gruppe von Gefangenen, die für Kriminelle Delikte Verurteilt worden waren. Die Bestrafung orientierte sich aber oftmals nicht nur an der Straftat sondern auch an angeblichen Gesinnungs- und Persönlichkeitsmerkmalen sowie einem unterstellten Volksschädigenden”Verhalten. Von Juli 1937 bis Mai 1940 zog die Zentralverwaltung aus allen im Emsland bestehenden Lagern die politischen Gefangenen in Aschendorfermoor zusammen. Davon Waren im gesamten Zeitraum etwa 2.200 Gefangene betroffen. Anschließend bestand fast die Hälfte der Gefangenen aus von Wehrmachtsgerichten verurteilten ehemaligen Soldaten.
Die Gefangenen mussten, je nach Jahreszeit, 8-12 Stunden täglich Zwangsarbeit im Moor leisten (Entwässerung Straßen- und Wegebau, Torfabbau). Nach Kriegsbeginn 1939 wurden sie zunehmend in kriegswichtigen Betrieben und in der LandWirtschaft eingesetzt. Die Verpflegung War schlecht und im Verhältnis zur harten Arbeit nicht ausreichend. Über diese allgemeine Tortur hinaus Waren die Gefangenen Vielfachen körperlichen und seelischen Misshandlungen durch die Willkür der Wachmannschaften ausgesetzt. Standesamtlich sind 237 Todesfälle beurkundet, die tatsächliche Zahl dürfte aber hoher legen. Die Toten Wurden auf dem Lagerfriedhof Borgermoor, heute Begräbnisstätte Esterwegen, beigesetzt.
Anfang April 1945 wurden etwa 2500 bis 3000 Gefangene aus den Strafgefangenenlagern im Emsland nach Aschendorfermoor verlegt, um sie abzutransportieren. Kurz darauf tauchte ein Hauptmann in Fallschirmjäger uniform mit einigen Versprengten Soldaten auf übernahm das Kommando und ließ einen Massenmord an den Gefangenen durchführen. Bei seiner Festnahme in Aurich gab sich der Hauptmann als der 21 jährige Gefreite Willi Herold zu erkennen. Er Wurde im August 1946 durch ein britisches Militärgericht zum Tode verurteilt und am 14. November in Wolfenbüttel hingerichtet
In 1946 Wurden die 172 Opfer des Massakers exhumiert und in der Nähe auf einem neu angelegten Friedhof beigesetzt.

[Up]